GENESIS

Počátek světa a stvoření člověka, jeho pád, vyhnání z ráje, potopa světa, příběh Abrahamův, Izákův, Jákobův, Josefův. Toto je kniha, v níž se dozvíme, jak bůh stvořil svět, člověka. No, každý národ měl báji o stvoření člověka. Tato báje se však liší tím, že je zde jen jeden bůh. A že tato báje pokračuje. Pak následuje hlavní motiv Starého zákona: pád člověka. Už teď, po pádu, může Starý zákon skončit z hlediska náboženského. Další vyprávění je jen historie jakéhosi národa, jenž je vyvolen. V této knize je stvořen člověk, vyhnán z ráje, vyhlazeno vše živé kromě Noeho a jeho rodiny. A pak následují příběhy praotců.

Bible jako správná kniha o bohu a lidstvu začíná stvořením země, vesmíru a lidí. Je pošetilé se ptát, proč bůh stvořil vesmír, a kde byl před tím. Popis stvoření není vědeckou prací, a tak ji nelze brát doslova. Je však otázkou, proč bůh na tak důležitou otázku o vzniku tohoto světa nedal jasnou odpověd. Raději v Bibli popisoval, jak dcery opijí otce, aby s ním mohli obcovat, ale o podstatě vesmíru jen strohé věty. Znamená to, že stvoření vesmíru neovlivnil nebo že o něm sám moc neví? V Bibli je to v podstatě jen úvod k něčemu většímu. Stvoření světa je popsáno v mnoha mýtech a každý národ měl nějaký mýtus o stvoření světa.
Biblický příběh stvoření je etický a náboženský, nelze v něm hledat nějakou vědeckou teorii. genesis kap1-27:I stvořil bůh člověka k obrazu svému... muže a ženu stvořil..
V popisu stvoření muže a ženy je již první problém, protože jsou tam dva popisy. Kterému věřit? Nebo to je jen názor lidský, a ne boží. Bůh chtěl utajit, jak stvořil člověka? Hned v třetí kapitole následuje   pád člověka      a prokletí lidského rodu, které zlomí až Kristus. Bůh se rozhněval na Adama, že jedli ze stromu vědění. Proč bůh nechtěl, abychom měli poznání? Možná proto, že když Adam dosáhl poznání, začal se boha bát!!!
Ač rozhněván, bůh člověka vypudil z ráje ne proto, že má poznání dobra a zla, ale proto, aby nevztáhl ruku na strom života a byl věčně živ /ex.kap.3-22/
V kapitole 4. čteme o bratrovraždě, kterou má však na svědomí sám bůh, neb rozdělil bratra proti bratru tím, že jednu oběť přijal a druhou odvrhl. Za tento čin dostal Kain milost a bůh rozkázal, aby ho nikdo nezabíjel. A tak vražda zůstala nepotrestána. A snad proto, abychom nebyli zatíženi bratrovraždou, porodila Eva Seta, a od něj se začalo počítat lidské pokolení. V tomto světle se zdá kapitola čtvrtá jaksi navíc. V kapitole šest přichází na lidstvo zlost, nenávist. Synové boží brali si lidské ženy a ty jim rodily děti. Bůh viděl lidskou zlost a litoval, že stvořil člověka. Bohužel již nelitoval sebe, protože to byl, on kdo stvořil tyto lidi. A právě v tento čas započal první z velkých biblických příběhů.
příběh o potopě
Po potopě, kterou způsobil, zachutnala Hospodinovi vůně oběti a prohlásil:
GENESIS-kap.8-21:Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka, protože myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho; aniž budu více bíti všeho, což živo jest, jako jsem učinil.
GENESIS-kap.9-6:Kdokoli by vylil krev člověka, skrze člověka vylita bude krev jeho; nebo k obrazu svému učinil Bůh člověka.
Z citace těchto dvou odstavců je možno odvodit, že bůh se jaksi zalekl toho, co udělal. člověka prohlásil za zlého již od mladosti, ne od prvotního hříchu. Druhý odstavec je jakousi předehrou smrti Krista. Bůh prolil krev člověka a zaplatil za to křížem.
Kapitola jedenáctá: Stavba Babylonské věže. Bůh zmátl jazyky, aby lidé nemohli vystavět město a věž. Je podivné si myslet, že zmatení jazyků mohlo zastavit stavbu, ale když to praví bůh.
Proč si však bůh vyvolil Babylon? Hérodotos napsal:,,Babylon svou nádherou překonává všechna města známého světa."
Nabukadnesar opravil věž z nepálených cihel - zikkurat. Tato věž dosahovala výšky 90 metrů. Podle historika Diodora Sicilského z 1.století sloužila jako astronomická observatoř. Takže to nebyla stavba, která ohrožovala boha, jak se to snaží Bible prezentovat. Byla to jen věž hodná velkého města sloužící k náboženství a vedě. Možná právě proto, že sloužila bohu babyloňanů, byla trnem v oku.
Pak následuje výčet rodu, z kterého vzešel další velký biblický muž

Abrahám.

Hospodin slíbil Abrahámovi zem a rozmnožení jeho rodu.
Zkáza Sodomy a Gomory./kap.19/Bůh chce zničit tyto města, Abrahám však chce na bohu, aby je ušetřil, poukazuje na to, že spolu s bezbožnými by zahynuli i spravedliví. Bůh chce najít nejprve padesát spravedlivých, ale Abrahám jej obměkčuje, až Bůh slibuje, že pokud najde deset spravedlivých, ušetří tato města. Nenašel, a tak poslal anděly, aby města zničil. Je podivné, že ve městě nenalezli 10 spravedlivých, vždyť kolik dětí tam muselo být, stejně tak i moudrých mužu. Připočteme-li Lota, jeho ženu a dvě dcery, pak je číslo ještě menší. Zachránili však Lota a jeho rodinu. Jeho dcery jej následně opijí a obcují s ním, aby pokračoval rod, který chtěl bůh vyhladit. Kapitola dvacátá druhá: bůh žádá, aby obětoval svého syna Izáka. A Abrahám je ochoten tuto oběť podstoupit.
Genesis 22:11  Tedy zavolal na něho anděl Hospodinův z nebe a řekl: Abrahame, Abrahame! Kterýžto odpověděl: Aj, já.
kap:12 I řekl jemu: Nevztahuj ruce své na dítě, aniž mu co čiň; neboť jsem již poznal, že se Boha bojíš, když jsi neodpustil synu svému, jedinému svému pro mne. Po této zkoušce bůh prostřednictvím anděla požehnal Abrahámovi a slíbil mu veliké potomstvo.
Následovnictví po Abrahámovi převzal Izák.
I se svou manželkou nemohli mít děti a tak prosil boha, který ho vyslyšel. Rebeca, manželka jeho, se šla otázat boha, proč porodila?
kap 25-23.: I řekl jí Hospodin: Dva národové jsou v životě tvém, a tvůj lid z života tvého se rozdělí; lid pak jeden nad druhý bude silnější, a větší sloužiti bude menšímu. /A zase ta rovnost boží/
Kap:27 1-23 Když Izák chtěl požehnat svému prvorozenému synovi Ezauovi, jeho druhorozený syn Jákob spolu s matkou jej přelstili a vymámili na něm prvorozenství.
Kap:28 2:Jákob poslán do Padán, aby si vzal za ženu jednu z dcer Lábana.
Kap:28-12/15:Hospodin se zjevuje Jákobovi a slibuje mu zem a bohatství.
Jákob se zavazuje odpracovat sedm let u Labana a ten mu slíbil Ráchel, svoji mladší dceru, ale když měl vyplnit svůj slib, tak ho nesplnil Kap:29-23 - U večer pak vzav Líu, dceru svou, uvedl ji k němu; a on všel k ní. Kapitola 30-36 vyprávění o Jákobovi a jeho rodině
Kap.37:Syn Jákoba Jozef prodán do otroctví svými bratry. Kap.39:Jozef v Egyptě kde je s ním Bůh. Kap.40:Jozef v žaláři vykládá sny a když se sen zdá i faraónovi, tak jej povolá, aby mu jej vysvětlil. Faraón byl nadšen a . Bratří Josefovi přišli do Egypta pro jídlo Jozef je nejprve odmítá,ale pak se knim přihlásí a přivolává i otce svého do egypta kde později umírají.