Al-Masádí
Arabský historik a geograf 10 stol.
Rýžoviště zlata a doly drahokamů.
….Za časů starých Řeků a krátkou dobu i za vlády římských císařů se stále rozvíjela učenost a dosahovala vrcholů ===== vědy byly neustále pěstovány, těšily se všeobecné úctě ==== a vytvářely velkolepou stavbu až do doby, kdy se u Řeků objevilo křesťanské náboženství. Tehdy zmizela znamení věd, smazaly se jejich stopy a zanikly jejich metody. Vše, co staří Řekové osvětlili, zhaslo a vše, co objevili, bylo zkaženo ….
Druhý list Klementův.
1.Bratři, o Ježíši Kristu tak máme smýšlet jako o bohu, jako o soudci živých i mrtvých, a pod svoji spásou si nemáme představovat nic menšího.2.Kdybychom si totiž málo představovali , budeme také doufat v malou odměnu. Ti, kdož své spáse takto rozumí, hřeší a hřešíme i my, protože zapomínáme, z čeho jsme byli povoláni, kým a kam a co pro nás snášel Ježíš Kristus, když za nás trpěl.3.Čím se mu za to odměníme a jaké ovoce se může rovnat tomu, co nám dal? Kolik dobrodiní mu dlužíme? 4.Světlo nám dal, jako otec nás nazval svými dětmi a zachránil nás, když jsme hynuli. 5.Jakou oslavu mu tedy připravíme a čím odplatíme to, co jsme dostali? 6.Byli jsme slepí ve své mysli, klaněli jsme se kameni, dřevu, zlatu, stříbru a mědi, dílem rukou lidských a celý náš život nebyl nic než smrt. Obklíčeni temnotami a zrak naplněný tmou, přeci jsme prohlédli a z jeho vůle jsme odložili mrak, který nás pokrýval. 7.Smiloval se nad námi a spasil nás, neboť se v něm hnulo srdce, když viděl, jak jsme plni bludu a záhuby, a že nemáme naději na záchranu, leda skrze něho. 8.A tak nás – nejsoucí - povolal a chtěl, abychom z nebytí byli.
F.M.Voltaire
Dva důvody ve prospěch boha
1 Nejpřirozenější a nejdokonalejší
- uvažovat nejen o řádu ve vesmíru, ale i o účelu, k němuž, jak se zdá, se každá věc vztahuje. O této představě byly popsány stohy knih, které však obsahují jediný argument: ,,Když vidím hodiny, jejichž ručička ukazuje, kolik je hodin, soudím, že nějaká rozumná bytost uspořádala pružiny tohoto strojku, aby ukazoval, kolik je hodin. Z toho můžu usuzovat jen ten závěr, že inteligentní a vyšší jsoucno /bůh/ pravděpodobně připravilo a zformovalo hmotu. Nemohu ale jen z něj usoudit, že toto jsoucno stvořilo hmotu z ničeho a žije nekonečně ve všech smyslech. -vidím, že existuje něco mocnějšího než jsem já – nic víc
2 Existuji - tedy něco existuje. Existuje-li něco, existovalo něco od věčnosti, neboť cokoliv je, existuje buď samo od sebe, nebo své bytí dostalo od něčeho jiného. Je-li samo od sebe, je nutné a vždy bylo nutné – je to bůh
Tomáš Kempenský
Následování Krista
,,Kdo mě následuje, nechodí ve tmě.“/Jan 8,12/praví Pán. Těmito slovy nás Kristus vybízí k následování svého života a mravů, chceme-li být opravdu osvíceni a zproštěni slepoty srdce. Buď tedy naším nejvyšším úsilím rozjímat o životě Ježíše Krista. Kristova nauka vyniká nad všechny nauky svatých a kdo má Kristova ducha, najde v něm skrytou manu. Ale stává se, že mnozí lidé, ačkoliv často slyší evangelium, jsou jím přesto pramálo uchvacováni, neboť nemají Kristova ducha. Kdo chce však plně a správně rozumět Kristovým slovům, musí se snažit utvářet celý svůj život podle něho. Co ti prospěje učeně rozmlouvat o trojici, chybí-li ti pokora, takže trojice nemá v tobě zalíbení? Věru vznešená slova nečiní člověka svatým a spravedlivým, ale ctnostný život ho činí milý bohu.
Základem křesťanského náboženství je víra, že Kristus přišel na svět, aby skrze něj byl spasen svět.
Středem života každého křesťana jest Kristus, jeho láska. Kristova láska však spočívá v jeho oběti, takže již není lásky Kristovy? Kristus zemřel na kříži, obživl, několik hodin pobyl na zemi a pak se vznesl na nebesa, kde kraluje a přijde soudit svět. Při jeho druhém příchodu nastane království nebeské a lidstvo bude rozděleno na ty v ráji a ty v pekle. První otázka, která mne napadla je: Kde teď je Kristus a dohlíží na svět? Pokud Kristus slibuje pravdu a lásku, musí tady na zemi někde být. Dle učení křesťanského přešla starost o lásku, čistotu cesty a cestu věčného života na církev. Tedy podle církve mohu usuzovat na to, jaký opravdu by mohl být Kristus. Je-li církev plná špíny, nenávisti a touhy po mamonu, pak i Kristus není jiný. Papež Jan Pavel se omluvil za hříchy církve, omluvil se také za nečinnost Kristovu? Kristus sedící na nebeským dvoře trpělivě čeká na svůj druhý příchod a zatím církev a její lidé páchají zločiny. Pokud Kristus chce být dobrým, pak by musel sestoupit na zem a vést svou církev na dobrou cestu, pokud to neudělal, pak s ní nechce mít nic společného, nebo neexistuje. Neumím si představit, že bych měl nečinně sedět, když někdo páchá zločiny v mém jméně. Ano, je také psáno, že lidstvo samo musí dojít k poznání dobra a uznání Krista. Ale je-li bůh dobrý otec, pak musí vést svoje děti. A pokud je opustil s tím, že se někdy vrátí, pak je špatný otec a bůh. Dobrý vládce je jen ten, kdož se stará o své ovečky. Nepředává tuto povinnost na druhé. A když tito jeho zástupci se ani nesnaží starat se o ovečky a bůh nic nedělá, pak není dobrý vládce a ani dobrý bůh.