Proč nemohu být křesťanem ?
Na úvod tohoto povídání musím prohlásit, že v mládí jsem byl pokřtěn bez možnosti, abych o tom rozhodl já. Tím pádem mi byl dán darem duch svatý a dle Bible jak, jistě všichni dobří křesťané ví, je největším zločinem zločin proti duchu svatému. Sv.Jan Vianney: ,,Ten, koho vede duch svatý, má správné názory. Proto mnozí prostí lidé jsou často moudřejší než lidé vzděláni studiem. Je mnoho důvodů, proč nemohu být křesťanem.
První důvod
Spočívá v tom, že moje mravní přesvědčení se nemůže smířit s tím, že někdo umřel za moje hříchy. Za hřích, který jsem nejenže nespáchal, ale ani nemohu považovat za hřích, neboť poznání dobra a zla je základ lidské morálky. Bez tohoto poznání není možné prožít život v souladu s lidstvem. Věřím, že každý je povinen stát si za svými skutky a skládat z nich účty jen sám sobě. Protože nečiňme druhým to, co nechceme, aby druzí činili nám. Každá společnost je postavena na mravních zákonech, které jsou platné dlouhodobě. Jedním z těchto zákonů je zákon pravdy a lži. Pokud společnost není schopna definovat pravdu a lež, tedy co je dobré a co je špatné, pak není společností v pravém smyslu, ale je jen pouhým společenstvím mnoha jedinců, kteří nemají společný cíl.
Bůh posílá na smrt svého jediného syna
Druhý důvod
Bůh nemůže být dobrý vládce či cesta. Ve svém životě chci jít po své cestě. Možná je špatná, ale je moje a moje svědomí je tím pádem čisté. Bůh prostřednictvím Bible prohlašuje , že je dobrý vládce, ale dobrý vládce je ten, který se stará o své poddané, který je ochoten něco pro ně udělat. Je ochoten je bránit, za to může očekávat, že jej poddaní ctí a milují. Bůh opustil lidstvo a nechal ho na pospas jeho osudu. Slíbil, že se vrátí, již však neřekl kdy.A tak křesťané v minulosti dokázali jen svou touhu po pomstě. Vždyť bůh izraelský nechal vyhladit celé královské rody pro činy jednoho krále, uvrhl sucho na Palestinu, ačkoliv viník král byl schován ve svém paláci, sucho ani nezaznamenal, ale jeho poddaní jistě s klidem umírali. Vzpomeňme na proroka, který s klidem nechal roztrhat nevinné děti jen proto, že se mu posmívali kvůli jeho plešaté hlavě. Jak můžu věřit církvi, která nechala upalovat nevinné, vyvražďovala vesnice, její členové stáli na opačných stranách válčících stran, obracela domorodce na víru nejen Biblí, ale i kolty. Jak můžu věřit slibům o lásce a království nebeském, když pro církev je více mrtvý světec než houf živých? Jak můžu věřit slovům moudrých křesťanů, když v Bibli je psáno, že moudrost lidská v nebi nic neznamená? Lze namítnout, že bůh nám dává svobodu, a proto nezasahuje do našeho života. Ale za tuto svobodu musí lidé krutě zaplatit. Jenže jakou svobodu bůh dáva: věř a jseš dobrý, nevěř a jseš špatný. Bůh dal lidem svobodu, ale protože je vševědoucí, musel vedět, jaká zvěrstva bude lidstvo páchat, a přesto dal lidem svobodu. Je to, jako by dal králíkovi svobodu tím, že ho zavře do klece s hladovými vlky.
Třetí důvod
Klamná naděje pro všechny, kdož věří v posmrtný život a odpuštění hříchů tím, že uvěří v Ježíše Krista. Křesťanství dává lidem naději, že posmrtný život bude krásný, a že život v ráji bude otevřen všem, kdož věří. Jistě, v Bibli není psáno o ráji, ale církev ho stvořila a hned začala líčit, jak krásný život je v ráji, a jak na tom budou špatně ti, kdož v něm nebudou
Lukáš 23:43  Ježíš mu řekl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
Toto je jediná zmínka z úst Ježíše. Je to málo nebo hodně? Nota bene to řekl člověku, jehož život nebyl jistě moc svatý. Bůh stvořil nejen člověka, ale i hmotu a tudíž i hmota musí být zahrnuta v božím plánu vzkříšení. Křesťané neustále mluví o naději jako základní hodnotě svého života. Celý jejich život je jen přípravou na naději, že bůh - Kristus při posledním soudu vezme jejich duši do svého království. Kde však bude existovat to tzv. království, to již neříkají. Celý vesmír bude naplněn dušemi lidí, které budou rozděleny na věřící a nevěřící. Nikde nebude hmota, nikde nebude království nebeské. Jistě, království nebeské je duchovní, ale jak v něm budou přebývat duše? Cožpak si dokážeme představit radost ze života jen v náručí Kristova ducha? No ta bene, duše jsou nehmotné a prosté všech vjemů. Tedy i vjemu Kristovy přítomnosti a jeho lásky k nám lidem. Vždy, když se objeví noví spasitelé lidstva, přijdou s novou nadějí, a tak lidstvo je zkoušeno neustálými nadějemi, které, když se nevyplní, jsou zapomenuty a jsou nahrazeny jinými.
Čtvrtý důvod
Církev jako představitelka a zástupkyně Kristova se neustále dopouštěla zločinů proti lidstvu. Nikdo již nespočítá, kolik lidských životů padlo za obět neskonalé touze církve po moci a penězích. Cožpak lze odůvodnit tzv. hony na čarodějnice či žehnání vojsk jdoucí do bitev, a už vůbec nelze zdůvodnit vyslání dětské křížové výpravy. Miliony dobrých skutků nikdy nesmažou vinu za miliony nevinných obětí křesťanské dobroty. Málokdo si může uvědomit, kolik měst by se postavilo místo honosných kostelů a paláců pro pár vyvolených Křesťané nám ateistům vytýkají, že náš smysl života jsou jen peníze a hmotné statky. Nechápou, že i my ateisti můžeme věřit v mravnost, pravdu a něco většího. Touha po penězích , hamižnost není výsadou ateistů, ba ani křesťanů, ale lidí. Ale církev přímo či nepřímo podporovala shromažďování hmotných statků. Války, které se vedly na tomto světě, byly vedeny s tichým souhlasem katolické církve. Vždyt vojska šla do boje s církevním požehnáním. Papež se omluvil za příkoří, která církev páchala. Bohužel těm, kteří jsou mrtví, těm to nepomůže. A nám? Církev si myslí, že jsme jako Kristové. Křesťan zhřeší, pomodlí se a bůh mu odpustí. Tak já mám odpustit církvi. To bych se měl dostat na úroveň Krista? Nejsem mravní osobnost ani ztělesnění pravdy, a proto nemohu odpustit církvi její krvavé činy. Ne. Nemohu odpouštět činy, které nebyly proti mně. Ano, odpouštět je lidské a bůh odpouští, ale vždy je nutno dosáhnout odpuštění těch, komu jsme ublížili. Vím, že můj pohled na církevní odpuštění je velmi zjednodušený, ale problém odpuštění je problém, kterým se zabývali mnozí. Můj názor je jednoduchý, ale zastávám názor, že odpustit může jen ten, na kom jsme se prohřešili !!! Křesťané tvrdí, že nám ateistům chybí tzv.věčná pravda. Je naivní si myslet, že v tomto světě existuje věčná pravda. Ano, můžeme tvrdit, že slunce vyjde každé ráno, ale kolikrát se sami sebe ptáme, jak dlouho bude svítit. můžeme tvrdit, že pravda a láska zvítězí, nebo že jednoho dne bude lépe.
Pátý důvod
Příroda sama. Pokud je bůh, pak by musel zcela zákonitě dodržovat přírodní zákony. Ač by možná chtěl, nemohl by Adama stvořit na Marsu či jinde. Prostě proto, že tam by lidstvo nepřežilo. Nemohl by překročit rychlost světla, nemohl by něco zchladit na menší teplotu, než je absoltní nula. Tak z toho pro mne vyplývá jediné. Vše kolem plyne bez ohledu na nějakou přítomnost. Proč by tedy měl být?
Šestý důvod
Zvířata a rostlinstvo.
Bůh zahrnul do svého věčného plánu člověka. Ale proč ne zvířata a rostlinstvo? Protože jsou potravou člověka? Protože jsou součástí přírody a nemají tzv.vyšší ideál?

ateismus                                  mail