RAMESSE II. VELIKÝ (řec. Ramsés) - egyptský král devatenácté dynastie, V době jeho vlády (asi 1290-1224 před n. L) dosáhl starověký Egypt vrcholu vojenské moci, politického vlivu a kulturního rozkvětu
RASSAM, HORMUZD-diplomat v britských službách a asyriolog (1826-1910). Spolu s Layardem vykopal v troskách Ninive knihovnu krále Aššurbanipala odkryté při vykopávkách v tzv. Ville dei Misteri 294 Ptolemaios I. Sótér I.
RAWLINSON, HENRY CRESWICKE britský politický agent na Předním východě a orientalista (1810-1895). Okopíroval Dáreiův nápis na Behistunské skále a významně přispěl k rozluštění klínového písma a jazyků starověké Mezopotámie
RE - egyptský bůh slunce a samo slunce, jeden z nejvyšších egyptských bohů. Zobrazován byl v mnoha podobách (více než sto), nejčastěji však jako muž s odznaky královské moci a slunečním kotoučem na hlavě.'Byli s ním slučováni i jiní bohové, např. bůh Amon (Amon-Re čili Amenre), Ptah (Ptah-Re) aj. Egyptští králové se prohlašovali za jeho syny a mnozí si včleňovali jeho jméno do svého j ména
RHEIA lat. Rhea) - řecká bohyně, manželka Kronova a matka Diova, Héřina, Hestiina, Démétřina, Hádova a Poseidónova
RICH, CLAUDIUS JAMES agent britské Východoindické společnosti ( 1787-1821 ). Byl prvním moderním badatelem, který kopal v troskách Babylóna
ROSELLINI, IPPOLITO - italský egyptolog (1800-1843). Zúčastnil se Champollionovy egyptské expedice v letech 1828-1829
ROSS, LUDWIG - německý historik a archeolog ( 1806-1859), po osvobození Řecka od Turků profesor archeologie na nově založené athénské univerzitě
ROUGĚ, OLIVIER CHARLES EMMANUEL DE - francouzský egyptolog (1811-1872)
SACY, ANTOINE ISAC SYLVESTRE DE - francouzský orientalista (1758-1858)
SAHURE - egyptský král páté dynastie (z 25. století před n. 1.), stavebník první pyramidy na pohřebišti u Abúsíru
SAJ (řec. Sais) - město v Dolním Egyptě, s nímž je spojen poslední rozkvět staré egyptské kultury. K této "sajské renesanci" došlo za vlády králů 26. dynastie (asi 664 až 525 před n.1.), kteří všestranně podporovali hospodářský a kulturní rozvoj země
SAKKÁRA - vesnice asi dvacet km jihozápadně od Káhiry, v jejímž katastru je jedno z největších pohřebišt' egyptských králů a hodnostářů. Bylo na něm postaveno celkem 12 královských pyramid, včetně první (Džoserovy) a poslední (Chendžerovy)
SAMSUDITANA - babylónský král asi v letech 1625-1594 před n. l. Jeho sesazením z trůnu končí vláda amorejské dynastie (Chammurabiho)
SANCHERIB (Sinacherib) - asyrský král v letech 704-681 před n. 1.; roku 689 před n. 1. dobyl Babylón a úplně jej srovnal se zemí
SANSKRT - stary' jaryk Indů, v němž jsou sepsány významné indické literární památky, např. posvátné knihy Védy a epos Mahábháratam
SAPFÓ - řecká básnířka z ostrova Lesbu (7.-6. stol. před n. 1.), první žena v dějinách literatury
SARGON I. AKKADSKÝ (akk. Šarrukín) - zakladatel první velké říše v Mezopotámii a dobyvatel rozsáhlých oblastf od Perského zálivu až po Středozemní moře (asi 2400 až 2544 před n. 1.)
SARGON II. - asyrský král v letech 722-704 před n. 1. (babylónský od roku 709 před n. 1.), zakladatel královské
SARZEC, ERNEST DE - francouzský konzul v Basře a archeolog ( 1837 až 1901). Roku 1880 objevil v kopci Tello v jižní Mezopotamii první památky po Sumerech
SÁSANOVCI - dynastie perských panovníků v letech 226-644 n. 1., nazvaná podle Sásána, děda prvního krále této dynastie Ardašíra I. Pád sásánovské dynastie přivodili Arabové pod vedením kalifa Omara, ktery' se roku 644 zmocnil Persie
SATRAPA (z perš. chšathrapaván) - místodržitel perské administrativní oblasti (satrapie) s funkcí zástupce krále a nejvyššího správního, soudního, berního a vojenského úředníka
SATYROS - řecký architekt a stavitel ze 4. století před n. 1. Spolu s Pýtheem postavil halikariiasské Mauzoleum
SAYCE, ARCHIBALD HENRY - britský orientalista (1846-1934), významný asyriolog a chetitolog
SELEUKOVCI - dynastie makedonského původu, která vládla v Sýrii a Mezopotámii v letech 312-95 před n. I. Založil ji Seleukos I. Níkátór, vojevůdce Alexandra Velikého, který se po Alexandrově smrti (323 před n. 1.) zmocnil nejvétší části jeho říše. Původně sahala moc této dynastie až k Indu, postupně se však zmenšovala a kolem roku 100 před n. 1. se omezovala na Sýrii. Po smrti posledního člena této dynastie převzal moc nad zbytky říše arménský král Tigran, který podlehl roku 65 před n. 1. Pompeiovi; Sýrie se pak stala římskou provincíí
SEMIRAMIS (asyr. Šammuramat) - manželka asyrského krále Šamšiadada V. Asi v letech 810-806 před n. 1. vládla jako poručnice svého syna Adadnirariho III.
SEMITÉ - skupina národů s pravlastí pravděpodobně na dnešním Arabském poloostrově; podle bible potomci Noemova syna Sema (odtud pojmenování). Spojuje je hlav· ně jazyková příbuznost. Semitské jazyky se obvykle dělí na východní (starovéká, dnes již mrtvá akkadština, t, j, babylónština a asyrština), severozápadní (mrtvá foiničtina a severoafrická punština, moabitština, hebrejština, aramejština a syrština) a jihozápadní (klasická arabština s dialekty egyptským, syrským, iráckým, ománským a severoafrickým); k semitským jazykům patří také mrtvá etiopština a dnešní etiopská amharština. Semitská kultura je jednou z nejstarších zná Heinrich Schliemann mých vyspělých kultur a semitské písmo (foinické) se stalo základem řecké alfabety, z níž se vyvinula latinka i
SENVOSRET L-III. (řec. Sesóstris) - egyptští králové dvanácté dynastie z 20.-18. století před n. 1., stavebníci pyramid u Lištu, Dášúru a Illáhúnu. Poslední z nich se zapsal do dějin Egypta rozsáhlými výboji, které pozdější historikové nepřiměřeně zveličili
SERAPIS - řecko-egyptský bůh, jenž spojuje v sobě řeckého boha Dia a Asklépia (příp. Dionýsa) s egyptskými bohy Usirem a Hapim. Jeho kult zavedl Ptolemaios I. Sótér, aby jim vytvořil náboženské pojítko mezí svými řeckými a egyptskými poddanými; později se tento kult rozšířil po téměř celé římské říši a udržoval se až do 5. století n. 1. Serapis byl zobrazován jako důstojný muž s plnovousem; z jeho četných chrámů byl největší v Alexandrii
SETCHI I. (řec. Sethós) - egyptský král 19. dynastie, otec a předchůdce Ramesse Velikého. Vládl asi v letech 1309-1290 před n. 1, a kromě válečné slávy zanechal po sobě velkolepý chrám k poctě boha Usira v Ebozevu (Abydu)
SFINX - u starých Egypt'anů socha sedícího lva s hlavou panovníka nebo boha, syubol lví síly zobrazeného člověka; v řeckém bájesloví okřídlená nestvůra s lvím tělem a ženskou hlavou, symbol záhadnosti a zhouby
SCHLIEMANN, HEINRICH - německý archeolog (1822-1890). Objevil Tróju a prozkoumal Mykény, Tíryns a jiné hrady známé z homérských básní
SKOPOS - řecký sochař. Žil ve 4. století před n. 1., pocházel z ostrova Paru a jako vysoce uznávaný umělec pracoval v různých řeckých městech; zúčast nil se výzdoby Artemidina chrámu v Efesu a Mauzolea v Halikarnassu
SMITH, GEORGE - anglický asyriolog, původně rytec v tiskárně (1840 až 1876). Roku 1872 objevil tabulku z ninivské knihovny krále Aššurbanipala, na které byla část příběhu o potopě světa z Eposu o Gilgamešovi; později vykopal zbývající tabulky v Kujundžiku
SNOFREV - egyptský král, zakladatel 4. dynastie (zač. 26, stol. před n. 1.). Dal si postavit dvě pyramidy u Dášúru a pravděpodobně dal dokončit pyramidu svého předchůdce Huneje u Médúmu
SOFOKLES jeden z největších řeckých dramatiků (asi 497-406 před n. 1.). Napsal 123 tragédií, z nichž se zachovalo sedm: Krtil Oidipús, Oidipús na Kolónu, Antigona, Filoktétés, Aiás, Tráchíňanky a Élektra
SOKRATÉS - řecký filozof (asi 469-399 před n. 1.), významný představitel antického idealismu. Jeho učení známe jen ze spisů jeho žáků, zejména Platóna; sám nic nenapsal. Pro obvinění, že pry' zavádí nové bohy a kazí mládež, byl odsouzen k smrti. Ačkolí mu byla dána možnost útěku, respektoval rozhodnutí soudu a vypil podanou číši jedu
SOLÓN - athénský státník a zákonodárce, jeden ze sedmi řeckých mudrců (asi 635 až 555 před n. 1.). Jeho zákony byly prvnfm článkem ústavních pfeměn, jež vedly ke klasické athénské demokracii
SÓSTRATOS Z KNIDU (druhý pád Sóstrata) - žecký stavitel ze 4.-3. století před n. 1. Postavil maják na ostrově Faru a "visutou promenádu" na Knidu
STADION řecká délková míra, jejímž základem byla vzdálenost od startu k cíli při závodech v tzv. prostém běhu na olympijských hrách. Délka stadia v různých městech a dobách kolísala od 177,6 do 196,8 metru, olympijské stadion měfilo 192,27 metru
STEPHENS, JOHN LLOYD - americký diplomat a archeolog (1805 až 1852). Roku 1839 objevil v džunglích na mexickém poloostrově Yucatanu pyramidy stary'ch Mayů
STRABÓN - řecký cestovatel a zeměpisec (64 před n. 1.-19 n. l.). Pocházel z Amaseie (severovýchodně od dnešní Ankary) a o svých cestách napsal 17 knih s titulem Géografika, jež mu vynesly titul "otce zeměpisu". Všechny tyto knihy se zachovaly
STRATĚG (řec. stratégos, "vojevůdce") - titul velitele řeckého vojska. V Athénách byli stratégové voleni lidovým shromážděním a rada deseti stratégů tvořila vrchní velenf armády
STRATÓN Z LAMPSAKU - řecký filozof s přírodovědnými zájmy (asi 330-268 před n. 1.). Byl vychovatelem Ptolemaia II. v Alexandrii a asi od roku 288 pi`ed n. 1. pžedstaveným Aristotelova Lykeia v Athénách
SUETONIUS, GAIUS TRANQUILLUS - římský spisovatel (asi 70-141 n. 1.), autor životopisů dvanácti císařů a významných řečníků
SULEJMAN II. - turecký sultán v letech 1520-1556. Za jeho vlády dosáhla turecká říše největší rozlohy: roku 1521 dobyla jeho vojska Bělehradu, roku 1523 Rhodu, roku 1526 zvítězil nad Uhry u Moháče, v letech 1533 až 1536 dobyl Mezopotámie
SUMER - jižní část Mezopotámie u ústí Eufratu a Tigridu do Perského zálivu. Toto územf bylo asi v polovině 4. tisíciletf před n. 1. osídleno obyvatelstvem, jež nazýváme Sumery. Vznikly tu první méstské státy a první zákony, stavěly se tu první zikkuraty, zrodilo se tu první písmo. Neobyčejně vyspělá kultura, vytvořená Sumery, je nejstarší historicky známá kultura na světě
SÚZY - hlavní město perské provincie Súsiany, původně centrum Elamu; znovuvybudovány králem Dáreiem I. na přelomu 6.=5. století pfed n. l. jako zimnf sídlo perských králů. Roku 331 před n. 1. je dobyl Alexandr Veliký; za vlády jeho nástupce Seleuka byly přejmenovány na Seleukii. Zkáze podlehly. po dobytí této oblasti Araby v 7. století n. l.; jejich trosky leží v jižním iránu, u dolního toku řeky Kerchy
ŠALOMOUN (hebr. Šelómó) izraelsko-judský král z 10. století před n. 1., podle, biblické tradice mudrc, básník a stavebník jeruzalémského chrámu
ŠAMAŠ - babylónský a asyrský bůh slunce, spravedlnosti a věštěnf, sumerský Utu
ŠINŠARIŠKÚN - asyrský král (619--612 před n. 1.). Když Médové a Babylóňané roku 612 před n. 1. dobyli jeho sídelní město Ninive, dal se se všemi svými poklady a manželkami upálit na hranici
ŠUBAD (Puabi) - urská královna asi z poloviny 28. století před n. 1., dosud nejstarší historicky známá královna z Mezopotámie