IÁSÓN - vůdce mytické výpravy Argonautů. Když se domáhal vlády v Iólku (v Thessalii), která mu právem náležela, slíbil mu uzurpátor trůnu Peliás, že mu ji vydá, přinese-li rouno zlatého berana z Kolchidy. Iásón se za ním vypravil na lodi Argó v doprovodu půl stovky největších řeckých hrdinů a po mnoha dobrodružstvích rouno přinesl. Peliás mu však přesto vládu nevydal, a když mu Iásonova manželka Médeia, mocná kouzelnice, zahubila otce, vyhnal ho z Iólku. Iásón se nato pokusil získat trůn v Korinthu, což se mu nepovédlo, a musel prchnout. Nakonec zahynul jako tulák bez vlasti v troskách zetlelé lodi Argó.
IKTÍNOS - řecký architekt a stavitel z 5. století přeď n. 1., spolutvůrce athénského Parthenónu.
IMHOTEP (řec. Imúthés,) - nejvyšší hodnostář krále Džosera z 3. dynastie (asi zač. 27. století před n. 1.), stavitel Džoserovy stupňovité pyramidy a nedo končené Sechemchetovy pyramidy u Sakkáry. V pozdějších dobách byl uctíván jako ochránce umění a věd, nakonec jako bůh lékařství.
IÓNOVÉ - skupina řeckých kmenů usídlených asi od poloviny 2. tisíciletí před n. 1. v Attice, na většině ostrovů v Egejském moři (Chios, Samos, Naxos) a ve střední části Malé Asie (Efes, Mflét).
ISIS - řecké a latinské jméno egyptské bohyně Esety.
ISMÁÍL - egyptský kedív (místokrál) v letech 1863-1879. Podporoval stavbu Suezského kanálu; velkými náklady na tuto stavbu a švým rozmařilým životem přivedl státní pokladnu k úpadku.
ÍSOKRATĚS athénský řečník (436-388 před n.1.), zakladatel řečnické školy, která poskytovala studujícím všestranné vzdělání. Uměleckým propracováním svých řečí měl velký vliv na celou pozdější řeckou prózu.
IŠTAR (sumerská Inanna) - asyrsko-babylónská bohyně lásky.
JULIUS II. - římský papež v letech 1503-1515, zakladatel sbírky antických soch, do které získal i sousoší Láokoónta.
JUPITER (lat. Iuppiter,) - nejvyšší římský bůh, protějšek řeckého Dia '.
JUSTINIÁN I. (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) - císař východnf říše římské v letech 527 až 565. Nařídil sepsání římského práva; roku 529 zavřel Platónovu Akademii a Aristotelovo Lykeion v Athénách.
KALIF (z arab. chalífa) - světská a duchovnf hlava muslímů, vyznavačů náboženství založeného Mohamedem.
KALLIKRATĚS - řecký stavitel z 5. století před n. 1., spolutvůrce athénského Parthenónu.
KALLIMACHOS Z KYRĚNY - řecký básník (asi 300-240 před n. 1.), významný představitel tzv. alexandrijské poezie a ředitel Múseia. Podle tradice napsal 800 básnických a prozaických knih.
KALLÍNOS Z EFESU - řecký básník z první poloviny 7. století před n. 1., zakladatel elegické poezie.
KAMBfSĚS ( pers. Kambudžija) - perský král v letech 530-522 před n.1., dobyvatel Egypta. Jeho krutost si současníci vysvětlovali šílenstvím.
KAPITOL - římský pahorek s chrámem nejvyššího boha Římanů Jova. Nepatrné zbytky tohoto chrámu se zachovaly v základech dnešního Kapitolského muzea.
KARIE - oblast na jihovýchodě Malé Asie s městy Mylasou a Halikarnassem.
KARNAK - dnešní vesnice na místě hlavního města egyptské Nové říše Vesetu (Théb). Na její půdě jsou trosky několika chrámů, především velkého chrámu boha Amona.
KASSITÉ - kmeny z horských oblastí na východ od Babylónie. Po dobytí Babylóna Chetity kolem roku 1594 před n. 1. vpadly do Babylónie a na několik století ji ovládly (tzv. "Středobabylónské království") .
KENTAUROVĚ - mytický národ polomužů-polokoní, obývající střední Řecko. Někteří z nich byli přáteli řeckých héroů, jiní byli divocí a zlomyslní; většina z nich zahynula v boji s Řeky, ktery' se rozpoutal na svatbě krále Lapithů Peirithoa.
KIRCHER, ATHANASIUS - německý jezuita působící v Římě, vynálezce a učenec (1602-1680). Pokusil se o rozluštění egyptských hieroglyfů, ale bez úspěchu.
KLEITARCHOS - řecký historik ze 4. stol. před n. 1., účastník Alexandrova tažení do Persie. Z jeho spisů, dnes ztracených, čerpali pozdější historikové Alexandrových válek .
KLEOBÚLOS Z LINDU - jeden ze sedmi řeckých mudrců; žil v první polovině 6. stol. před n. 1..
KLEOPATRA - řecké jméno, časté v rodě Ptolemaiovců. Nejznámější je Kleopatra VIL, poslední egyptská královna, která se snažila se zoufalou bezohledností udržet nezávislost Egypta na Římanech. Spřátelila se s Caesarem, s nímž měla syna, a později s Antoniem, jehož pojala za manžela. Když podlehla roku 30 před n. 1. Octavianovi, pozdějšímu císaři Augustovi, spáchala sebevraždu.
KLENZE, LEO VON - německý architekt (1784-1864). Po osvobození Řecka od Turků byl povolán roku 1834 do Athén, aby vypracoval plán jejich nové výstavby.
KOLDEWEY, ROBERT - německý architekt a archeblog (1855 až 1925). V roce 1899 zahájil své osmnáctileté vykopávky v Babylóně, během kterých odkryl základy Babylónské věže, babylónských hradeb, Mardukovy cesty a visutých zahrad Semiramidiných.
KOLOSEUM největší římský amfiteátr, postavený císaři Vespasianem (69-79) a Titem (79-81). Měl eliptický půdorys s osami 188 a 156 metrů, vysoký byl 50 metrů a vešlo se.do něj asi 50 000 diváků. V provozu byl do 6. století n. 1., dnes je z něho zachována asi třetina.
KONSTANTIN VELIKÝ (Flavius Valerius Constantinus) - řfmský císař v letech 306-537. Roku 313 uznal svobodu křestanského náboženství, roku 324 založil na místě řecké kolonie Byzantia nové hlavní město Konstantinopolis (Cařihrad, dnešní Istanbul).
KONZUL (z lat. consul) - nejvyšší úředník v antickém Římě za republiky. Konzulové byli vždy dva, voleni byli na rok a měli civilní i vojenskou pravomoc; v případě války přejímal jejich funkce volený diktátor.
KOPTŠTINA - poslední vývojový stupeň staroegyptského jazyka; jako živý jazyk zanikla v Egyptě teprve v 16.-17. století n. 1., ale koptská (křest'anská) církev ho jako bohoslužebného jazyka užívá dodnes.
KORAN - náboženská kniha muslimů, sepsaná podle učení zakladatele muslimského náboženství Mohameda v 7. století n. 1. Obsahuje souhrn muslimské věrouky a mravouky, skládá se za 114 hlav (súr) a je sepsána v rytmizované próze .
KROISOS (lat. Croesus) - lýdský král asi v letech 560-547 před n. 1., příslovečný svým bohatstvím. Podmanil si Efes a jiná řecká města v Malé Asii, ale vážil si řecké kultury a podporoval její pronikání do své říše. Byl poražen perským králem Kýrem Starším v bitvě u řeky Halys; jeho říše se pak stala součástí Persie.
KRONOS - syn boha nebe Úrana a bohyně země Gaie, otec nejvyššího boha Dia a jeho sourozenců Poseidóna, Háda, Héry, Démétry a Hestie. Byl mu zasvěcen pahorek, u jehož jižních svahů vznikla Olympie.
KTÉSIÁS KNIDSKÝ - řecký historik z 5.-4. století před n. 1., lékař perškého krále Artexerxe II. Sepsal babylónské dějiny a mýty, z nichž se zachovaly citáty a výpisky.
KÝROS "STARŠÍ" (pers. Kuruš) - perský král v letech 559-530 před n. L, zakladatel perzeské říše. Porazil médského krále Astyaga a roku 547 před n. 1. lýdského Kroisa; roku 539 obsadil Babylón a navždy zničil jeho samostatnost.