EA (sumersky Enki) - asyrsko-babylónský bůh země, vod a moudrosti.
EBLA - významné starověké město na horním Eufratu (od poloviny 3. do počátku 2. tisíciletí před n. 1. ), objevené a roku 1976 identifikované italskými archeology.
EBOZEV (řec. Abydos) - pohřebiště a posvátné místo stary'ch Egyptanů v Horním Egyptě (poblíž dnešní Girgy) EFIALTĚS - zrádce Řeků v bitvě u Thermopyl roku 480 před n. 1..
EFOROS Z KÝMY - řecký historik (asi 405-330 před n. 1.), autor prvnich všeobecných dějin, z jejichž 30 svazků se zachovaly jen citáty a zlomky
EGYPTSKĚ MUZEUM - nejvýznamnější sbírka uměleckých a historických památek ze starého Egypta. Založil ho roku 1858 A. Mariette; nejdříve bylo umístěno v káhirském předměstí Bulaku, od roku 1902 má zvláštní budovu na hlavním káhirském náměstí et-Tahrír
ELGIN, THOMAS BRUCE- britský diplomat a sběratel antických památek (1766-1842). S povolením tureckých úřadů odvezl' z athénského Parthenónu velkou část sochařské výzdoby; podle usnesení parlamentu z roku 1816 musel ji prodat Britskému muzeu v Londýně
EMPEDOKLÉS Z AKRAGANTU - řecký filozof, básník a lékař (así 493-433 před n. 1.). Jeho učení obsahuje výrazné materialistické prvky
ENLIL - sumerský a asyrsko-babylónský bůh země, "pán větrů"
EPIKÚROS - řecký filozof (341-270 před n. 1.), největší materialistický filozof helénistické doby. Narodil se na Samu, žil a působil v Athénách ("Epikúrova zahrada")
ERASISTRATOS Z KEU - řecký lékař ze 4.-3. století před n. 1., jeden z prvních, který pitval mrtvoly
ERATOSTHENÉS Z KYRÉNY - řecký zeměpisec, astronom a matematik (asi 275-195 před n.1.), působící v Alexandrii. Zavedl do mapy poledníky a rovnoběžky, vypočítal obvod Země a položil základy kalendáře, jehož dodnes používáme
EREŠKIGAL - babylónsko-asyrská bohyně, manželka boha podsvětí Nergala a jeho spoluvládkyně V pOdSY~tÍ .
ESET (řec. a lat. Isis,) egyptská bohyně, sestra a manželka vládce podsvětí Usira. V prvních stoletích našeho letopočtu se rozšířil její kult téměř v celé římské říši
EUKLEIDÉS (lat. Euclides, zčeštěně Euklides) - řecký matematik z přelomu 4. a 3. století před n. 1., působící v Alexandrii. Je autorem 18 knih Základů (matematiky), spojujících starší i jeho vlastní poznatky v ucelený systém; jeho geometrických pouček, např. známých vět o pravoúhlém trojúhelníku, se dodnes používá
EURÍPIDÉS - jeden z největších řeckých dramatiků (480-406 před n. 1.). Napsal 92 tragédií, z nichž se zachovalo osmnáct. K nejvýznamnějším patří Médeia, Élekčra, ffigeneia v Aulidě, ffigeneia v Tauridě, Foiníčanky, Prosebnice, Orestés a satyrské drama xyklóps
EVANS, ARTHUR - britský archeolog (1851-1941). Vykopal knósský palác na Krétě, známý z 'bájí jako "Mínóův labyrint"
EZOP (řec. Aisópos) - skladatel bajek asi ze 6. stol. před n. 1. První jejich sbírku sestavil kolem roku 300 před n. 1. Démétrios Falérský, později se jejich počet zvýšil na 426 (kromě obměn)
FAJÁKOVÉ - mytičtí obyvatelé blaženého ostrova z Homérovy Odysseie. Jejich král Alkinoos se ujal Odyssea, když na cestě z Tróje ztroskotal na břehu jejich země
FARAÓN - titul egyptského krále, převzatý do moderních jazyků z biblické řečtiny. Vyvinul se z egyptského per-oa, "veliký dům" (tj. královský palác), jímž byl označován vládnoucí panovník
FEIDIÁS - jeden z největších řeckých sochařů (asi 500-429 před n. 1.). Vedl uměleckou výzdobu athénského Parthenónu a vytvořil řadu obdivovaných soch, mezi nimi tři kolosální sochy Athény vpro Akropolis a Diovu sochu pro chrám v Olympii. I když lze předpokládat, že na vytvoření zachované části výzdoby Parthenónu měl osobní účast, žádné jeho bezpečně doložené dílo se nezachovalo; jeho sochy známe pouze z kopií a napodobenin
FÍLAI (eg. Pilak) - nilský ostrov jižně od Asuánu s množstvím chrámů a svatyň; zejména s velkolepým chrámem bohyně Esety z dob Ptolemaiovců. Pro svou malebnost se právem nazývá "Perlou Egypta"
FILIPPOS II. ( zčeštěně Filip) - makedonský král (359-336)> otec Alexandra Velikého. Vítězstvím v bitvě u Chairóneie roku 388 před n. 1. dosáhl toho, že Makedonie zaujala vedoucí postavení v Řecku. Jeho hrobku objevil u Verjiny (jihozápadně od Soluně) roku 1977 řecký archeolog M. Andronikos
FILOCHÓROS - řecký historik (asi 340-265 před n. l.). Ze zlomku jeho spisu, objeveného v našem století, se dovídáme o Feidiově smrti
FILÓN ALEXANDRIJSKY - židovský filozof a spisovatel (asi 20 před n. L-asi 50 n. 1.). Snažil se sloučit židovské náboženstvf s řeckou filozofií a měl velký vliv na utváření raně křesťanských filozofických názorů
FILÓN BYZANTSKÝ - 1. řecký stavitel a mechanik z 2. století před n.1.; 2. blíže neznámý antický autor spisu O sedmi divech světa
FLANDIN, EUGÉNE NAPOLĚON - francouzský malíř a spisovatel (1809-1876). S Bottou se zúčastnil asyrských vykopávelc; napsal též knihu o dějinách rhodských rytířů
FLAVIUS JOSEPHUS - židovský politik a historik (asi 37-100 n. 1.). V jeho spise O válce židovské je údaj umožňující odhad výšky majáku na ostrově Faru
FOINÍKIE (Fénicie) - země na východním pobřeží Středozemního moře. Zahrnovala zhruba přímořskou část dnešní Sýrie a Libanonu
FOURIER, JEAN BAPTISTE JOSEPH DE - francouzský fyzik a matematik (1768 až 1830). Zúčastnil se Napoleonovy egyptské expedice a byl tajemníkem Egyptské komise
GALÉNOS - řecký lékař a filozof z Pergamu (asi 130 až 200 n. 1.), autorita evropské a arabské medicíny až do novověku
GALILEI, GALILEO - italský matematik, fyzik a astronom ( 1564 až 1642). Svými astronomickými bádáními potvrdil Koperníkovo učení; inkvizice ho však pod hrozbou mučení donutila, aby se ho veřejně zřeki
GELLIUS, AULUS - římský spisovatel (asi 123-165 n.1.). Ve svých pracích zachoval četné citáty ze starších děl, zejména filozofických, která se ztratila
GILGAMEŠ - legendární král města Uruku, hrdina sumersko-babylónsko-asyrského eposu, zachovaného z podstatné části v opisu ze 7. století před n. 1. Byl ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk; hlavní pohnutkou jeho hrďinských činů byla touha po dosažení nesmrtelnosti. Časově bývá zařazován do 28.-27. století před n. 1.
GAZA- jihozápadní předměstí Káhiry s největšími pyramidami (Chufevovou, Chafreovou a Menkaureovou) a Velkou sfingou
GOLENIŠČEV, VLADIMÍR SEMJONOVIČ - ruský orientalista (1856-1947), jeden ze zakladatelů ruské a sovětské egyptoiogie a asyriologie
GONÉM, MOHAMMED ZAKARIA - egyptský archeológ, objevitel nedokončené pyramidy krále Sechemcheta u Sakkáry (zemř. 1957)
GROTEFEND, GEORG FRIEDRICH - německý učitel ( 1775 až 1853). Jako první rozluštil 10 znaků klínového písma z persepolských nápisů
GUDEA - sumerský panovník města Lagaše ve 23.-22. století před n. 1. Jeho sochy byly prvními památkami, jejichž prostřednictvím jsme se seznámili se Sumery; objevil je Sarzec v kopci Tello v jiiní~ Mezopotámii
GUIGNES, JOSEPH DE - francouzský, učenec (1724-1800), jeden z průkopníků orientalistiky