PROSBA ZA ODVRÁCENÍ MORU
Prosby tvoří v chetitském písemnictví samostatný a poměrně dobře zastoupený žánr. Vysoko postavené osoby, členové královské rodiny i nejmenovaní jedinci v nich úpěnlivými slovy vkládají bohům do rukou nejen svůj osud - své zdraví, dlouhý život, početnou rodinu, ale také obecné blaho - dobré počasí, úrodu na polích a ve stádě, vítězství nad nepřáteli, ukončení epidemií. Vycházejí z myšlenky, že situace, v níž se ocitli, má příčiny v božském hněvu, vyvolaném vlastním proviněním, eventuálně i cizí vinou. Modlitbami se tedy snaží zároveň zjistit důvody nelibostí bohů a dosáhnout prominutí trestu. Mezi dochovanými prosbami vynikají modlitby za odvrácení morové epidemie, kte;á řádila v Chetitské říši koncem 14. století př.n.l. Jsou vloženy do úst krále Muršila, během jehož panování byla země nejhůře postižena, a jejich vytříbená kompozice, vzájemné propojení, studium a citace starých písemných pramenů naznačují, že jsou dílem vzdělaných autorů, patrně nejobratnějších písařů královské kanceláře. Vedle filozofických a psychologických závěrů přinášejí tyto texty rovněž zajímavé poznatky pro historii Chetitské říše ve 2. polovině 14. století.
Druhá tabulka - o městě Kuruštamma - [pojednávala o tom,] jak chetitský Bůh bouřky odvedl obyvatele Kuruštammy do Egypta a jak pro ně chetitský Bůh bouřky uzavřel smlouvu s Chetity. Tak byli před chetitským Bohem bouřky zavázáni přísahou. Zatímco Chetité a Egypťané byli před chetitským Bohem bouřky zavázáni přísahou, došlo k tomu, že Chetité ji porušili, Chetité brzy závazek bohům překročili. Můj otec vytáhl s pěšáky a jízdou a prorazil egyptské hranice v území Amka; a znovu vytáhl a znovu uhodil. [Tato tabulka vypráví], jak se Egyp~ané zalekli a jak přišli a naléhavě žádali mého otce, aby jim dal svého syna jako vládce. Když jim můj otec svého syna dal, odvedli jej a zabili. Můj otec se rozhořčil a vytáhl proti Egyptu. Egypt porazil a egyptské pěšáky a jízdu pobil