Egypt.

Mytologické texty.
1-Archaické
  Prapahorek - - - vystoupil z chaotického bahna jako souše ze záplav
  prapták - - - - -  snesl vejce, z něhož se vylíhlo slunce
  žáby a hadi - - -  tvorové vznikající samaplozením povstali z bahna
  lotos - - - - - - -  vyrostl z bahna a z jeho květu vzešlo slunce
  kráva - - - - - -   se zvedla z bahna, slunce měla na hřbetě.
  slunce - - - - - -  přilétlo jako pták a usedlo v Egyptě
  chrobák - - - - - vzniklý samoplozením přivalil sluneční kouli
Spekulativní kosmogonie.
A - onská
Na počátku byl prachaos Nun, v němž však už byl ukryt princip života a řádu, vědomý sebe sama. Ten z něho povstal jako bůh Atum, zplodivší další bohy.
B - chmunská
Z prachaosu se vynořil prapahorek ,,ostrov plaměnáků", na němž pak osmice bohů
C - mennoferská
Prastvořitel Ptah vytvořil vše svou myšlenkou a slovem, které byly hypostazovány.
D - vesetská
Prastvořitel je Amon, všichni ostatní bozi jsou jen jeho aspekty
Nejvýznamějším kosmogonickým textem je ,,Deska Šabakova" /Šabaka -faraón pozdní oby z XXV.nubijské dynastie 751-656/V jeho době se našel neúplný spis, který dal Šabaka přepsat na kamenou desku. Tato deska obsahuje dva spisy:
Spor Hora se Sutechem
Stvořitelskou činnost Ptaha


On /Ptah/vytvořil všecky bohy, Atuma i jeho devatero.
Všecka božská slova povstala z myšlenky srdce, z rozkazu jazyka.
On vytváří duchy a .....
On tvoří touto řečí všecky pokrmy a všecku stravu./žalm 104,27 /
On tvoří to, co jest milováno i to, co jest nenáviděno.
On dává život pokojnému a smrt zločinci.
On vytvořil všecky práce a všecka umění, jež vykonávají ruce.
Nohy chodí a všecky údy se pohybují podle jeho rozkazu; jak vymyslelo to srdce a vyšlo to z jazyka, tak se všecko děje.
Atum, jenž stvořil bohy, řekl o Ptahu Cenenovi: On jest tvůrce bohů, z něho povstaly všecky věci, potrava i pokrmy, oběti bohů i všecko dobré.
A Thovt /ví/, že jeho síla jest větší než/síla všech ostatních/ bohů.
Ptah byl spokojen
když stvořil všecky věci a všecka božská slova.
Stvořil tak bohy, stvořil města, zřídil kraje, usadil bohy do jejich kaplí,
určil jim jejich obětní chleby, vypravil jejich svatyně a zobrazil jejich těla podle jejich přání.
A tu vstoupili bozi do svých těl ze dřeva, kamene a bronzu všeho druhu.
Všecko zrálo na svých stromech, když to tam vzniklo...

Spor Hota se Sutechem.
Atum zplodil Šova/prázdno,vzduch/a Tefnut /vlhkost,pak i řád/,Ti zase zplodili Geba/zemi/ a Nut/nebe/. A ti měli čtyři děti: syny Usira a Sutecha, dcery Esetu a Nebthetu. Po Gebovi , svém otci, se stal králem Usirev. Usirev kraloval dobře. Sutech ho však nenáviděl a ukládal mu o život. Chytrá Eset několikrát nebezpečí odvrátila, ale nakonec Sutech Usira zavraždil a hodil do Nilu. Eset s Nebthetou jej našly, oplakaly a ukryly. Sutech objevil jeho skrýš, rozsekal Usira na kousky a rozhodil po Egyptu. Eset s Nebthetou však za pomoci dalších bohů jej našly a nabalzamovaly. Eset v podobě holubice se na něj snesla a počala. Pak se ukryla a porodila Hora. Když Hor dospěl, rozhodl se pomstít svého otce.
Zasedal soud nad Horem a Sutechem o tom, kdo bude vládnout. Devatero bohů rozhodlo, že Hor obdrží královský prsten, přesto poslalo dopis matce boha Nejt, aby rozhodla. I ona dala kralování Horovi. Sutech však nesouhlasí a navrhuje souboj, který prohraje, ale Sutech se nepodrobí. Nakonec byl požádán bůh Usir, ten prohlásil králem Hora.
Kniha mrtvých.