Evangelium dle svatého Matouše


Kapitola 1

Kap1-16 : vyjmenován rod Josefův. Autor se snaží přesvědčit, že Kristus je z rodu Abraháma a Davidova. Pokud toto autor myslel vážně, nepovažoval Krista za boha, ale za syna člověka. Josef však nebyl jeho otec proto, že Marie byla těhotná dříve, než se poznali. Josef ji chtěl v tajnosti propustit, ale když o tom přemýšlel, /Kap.1-20/zjevil se mu anděl a ten mu sdělil, že co je počato v Marii, je z ducha svatého. A tak Josef Marii přijal.
Jak se asi tvářil Josef, když mu bůh řekl, že se jeho nastávající má narodit bůh. Jakou měl představu o duchu svatém? Josef byl jistě nábožensky založen a dá se předpokládat, že mnohem silněji než je dneska obvyklé. A kolik dnešních křesťanů by uneslo to, že se jejich manželce narodí bůh a spasitel světa? Josef byl prostý tesař a já pochybuji, že jeho chápání náboženství bylo tak silné, že hned na počátku pochopil, že bude mít doma boha, že ač měl podle zákona zavrhnout nastávající, přijal ji s nadšením.
Kapitola 2.
Narození Krista a návštěva mudrců. Mudrcové jsou ve snu napomenuti od boha, aby se nevraceli k Herodesovi. Josef ve snách upozorněn, aby utekl do Egypta a vrátil se až po smrti Herodese, aby se naplnilo proroctví. Herodes uzřel, že byl oklamán od mudrců a zamordoval všechna dítka v Betlémě, a opět bylo naplněno proroctví. A když konečně Herodes umřel, bůh ve snu přikázal Josefovi vrátit se zpátky.
Tato kapitola nám ukazuje dvě věci. Bůh mluví s Josefem jen ve snu a je zmiňován Starý zákon. Asi proto, aby všem bylo jasné, že Nový zákon je pokračováním a naplněním Starého zákona. Proč však mluví pouze ve snu? Nechce být viděn, co kdyby Josef zapomněl něco z toho snu, a co když zapomněl, a bůh mu chtěl sdělit něco jiného? .
Kapitola 3 .
1-12 :Jan Křtitel křtí a hlásá příchod Kristův a přiblížení království nebeského. Jan křtí vodou, ale ten, kdo přijde bude křtít duchem a ohněm.
13-17 Kristus přijímá křest Janův. .
Kapitola 4.
Kristovo pokušení.
1 - Ježíš, veden duchem na poušť, aby byl pokušen od ďábla.
Bůh je pokoušen od ďábla, kterého stvořil. Na druhou stranu, jak mohl být pokoušen a co mu mohl ďábel nabídnout? .
3 - Ďábel požaduje od Krista, aby se kámen proměnil v chleba.
6 - požaduje, aby Kristus létal.
9 - nabídl mu království světa za to, že se mu pokloní.
3 - Takováto zkouška je hodná spíše čarodějovu učedníku, než Kristu, ale lze ji pochopit.
6 - Kristus, duchovní bytost má předvést, že léta, to je teda věc.
9 - tak toto je lahůdka, ďábel nabízí něco, co je boží, co bůh otec stvořil, a tedy již mu to patří.
Stejný princip, jako bych já občan České republiky nabídl prezidentovi, aby se stal prezidentem.
Proč bůh otec posílá svého syna, aby ho pokoušel ďáblem? Tato zkouška je zkouškou boha nebo Krista? Chce se snad bůh přesvědčit, že tento Kristus je ten pravý?
Kapitola pátá Chudí duchem, lkající, lačnící po spravedlnosti, čistí srdcem, pokojní ti, kdož trpí protivenstvím pro spravedlnost, ti, kterým je zlořečeno protivenství činěno, ti budou blahoslaveni.
17 - nepřišel jsem rušit zákon, nýbrž naplnit ho .
22 - kdo se hněvá na bratra bez příčiny, musí trpět soud.
28 - kdo pohlédl na ženu se žádostí, již zcizoložil.
kapitola šestá.
1 - nedávejte almužny před lidmi, jinak nebudete mít odplaty u boha. .
9 - 13 motlitba.
12 - a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme druhým.
25 - nepečujte o život svůj.
26 - ptactvo nebeské neseje, ale otec nebeský je živí.
kap 8 - 9.
Ježíš uzdravuje.
28 - 32 vysvobodil dábly.
kap 10.
1 - svolav dvanáct učedníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali .
7 - kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8 - nemocné uzdravujte, malomocné čistěte, mrtvým křestem dábelství vymítejte .
34 - nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zem. Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl, ale meč .
35 - přišel jsem, abych rozdělil člověka proti otcovi, jeho a dceru proti mateři.
kap 11.
1 - 3 : Jan Křtitel z vězení posílá dva učedníky, aby se přesvědčil, zda Ježíš je ten, koho čeká. Přesto, že ve třetí kapitole křtí Ježíše.
kap 12.